چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣

شیوه نامه مراکز مجری:

مراحل اخذ مجوز ، فراخوان و پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی توسط مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به این شرح است:

مراکز تحقیقاتی علاقه مند به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی قبل از هر گونه اقدامی می بایست آیین نامه و دستور العمل مربوطه (مصوب وزارت بهداشت) را با دقت مطالعه نموده و یا با مراجعه به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه در این خصوص اطلاعات کسب نمایند. در صورتی که مرکز تحقیقات شرایط حداقلی موجود در آیین نامه را داشته باشد (این شرایط در ذیل این صفحه نیز قید شده است)، جهت اخذ مجوز از وزارت بهداشت می بایست کاربرگ "اعتبار بخشی به مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری دوره دکتری تخصصی پژوهشی" را از اینجا دانلود نموده و تقاضای خود را در قالب کاربرگ تکمیل شده به همراه مدارک قید شده در کاربرگ از طریق معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه به معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت ارسال نمایند.

پس از طی مراحل قانونی در وزارتخانه و صدور مجوز توسط شورای عالی گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، مراحل فراخوان و پذیرش دانشجو توسط مرکز تحقیقات و با هماهنگی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه و دانشکده تحصیلات تکمیلی انجام می شود.

مرکز دارای مجوز پس از دریافت اسامی پذیرفته شدگان نهایی از وزارت در معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت متبوع، آموزش دوره دکتری تخصصی پژوهشی را آغاز می نمایند. مراحل اخذ مجوز، فراخوان و پذیرش دانشجو توسط مراکز تحقیقاتی مجری طبق ماده ۱/۲/۳ دستورالعمل اجرایی دوره دکتری تخصصی پژوهشی که از اینجا قابل دریافت می باشد اجرا می گردد .

شرایط مرکز داوطلب پذیرش دانشجو:

مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت مراکز تحقیقاتی داوطلب می بایست شرایط زیر را دارا باشند، در غیر اینصورت امکان بررسی تقاضای آنها در معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت وجود ندارد. ضمنا معرفی یک نماینده از مرکز به عنوان رابط مرکز در هنگام ارسال کاربرگ تکمیل شده الزامی است:

۱-۱)داشتن مجوز فعالیت از طرف شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

۲-۱ ) دارا بودن حداقل یک استاد راهنما از اعضای هیأت علمی مرکز با شرایط زیر:

۱-۲-۱داشتن حداقل رتبه دانشیاری

۲-۲-۱ داشتن حداقل ۶ مقاله اصیل نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی (pubmed/medline/ISI) به عنوان نویسنده اول یا مسئول در طول ۲ سال گذشته

۱-۲-۳ داشتن H-index بیش از ۱۰ بر اساس Scopus

۴-۲-۱ داشتن طرح تحقیقاتی مصوب یا گرنت (بودجه تحقیقاتی) کافی جهت اجرای پایان نامه دانشجو

۳-۱ - داشتن فضای مناسب تحقیقاتی و آزمایشگاهی مناسب تحقیقاتی در مرکز مجری با تأیید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

۴-۱ انجام بخش عمده از مراحل طرح پژوهشی پیشنهادی جهت دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز درخواست کننده

۵-۱- عضویت حداقل دو محقق تمام وقت پژوهشی (حداقل استادیار) در مرکز جهت سرپرستی، همکاری یا نظارت در انجام پروژه.


کاربرگ اعتبار بخشی به مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری دوره دکتری تخصصی پژوهشی ۹۹- ۱۳۹۸
کاربرگ اعتبار بخشی به مراکز تحقیقاتی متقاضی برگزاری دوره دکتری تخصصی  پژوهشی - ۱۳۹۵