چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣

مراحل پذیرش دانشجو :

۱-     در زمستان هر سال رشته محل و ظرفیتهای پذیرش دانشجو در دوره های دکتری تخصصی پژوهشی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت متبوع به نشانی www.sanjeshp.ir  بصورت همزمان در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری تخصصی اعلام می گردد و داوطلبان می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

۲-     آزمون دکتری تخصصی پژوهشی در دو مرحله ، مرحله اول ( آزمون کتبی ) و مرحله دوم ( آزمون مصاحبه ) توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت متبوع برگزار می شود.

۳-     داوطلبانی می توانند در آزمون دوره های دکتری تخصصی پژوهشی شرکت نمایند که دارای شرایط مندرج در ماده ۵ آیین نامه دکتری تخصصی پژوهشی مصوب 1393/۱۰/14 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی باشند.

۴-     آزمون کتبی دکتری تخصصی پژوهشی در فصل بهار برگزار می شود.

۵-     طبق بند ب ماده ۵ " قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی " مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی، داوطلبانی که در آزمون متمرکز ( کتبی ) ۳۰ درصد را کسب نموده اند ، به عنوان قبول مرحله اول از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی معاونت آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت متبوع مجاز به انتخاب رشته و شرکت در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه ) خواهند شد.

تبصره ۱ : پس از اعلام پذیرفته شدگان مرحله اول ( آزمون کتبی ) در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، داوطلبانی مجاز به انتخاب رشته محل می باشند که دارای مدرک زبان مورد تاًیید و  ۲ مقاله شرطی طبق بند ۵ ۴ ماده ۵ آیین نامه دکتری تخصصی پژوهشی مصوب 1393/۱۰/14 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی باشند.

تبصره ۲ :

داوطلبان می بایست در مهلت تعیین شده انتخاب رشته محل، نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات آموزشی پژوهشی خود در بخش تعیین شده سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت متبوع اقدام نمایند.

۶ پس از اتمام انتخاب رشته محل و بارگذاری مدارک توسط داوطلبان ، تاًیید نهایی ۲ مقاله شرطی داوطلبان طبق بند ۵ ۴ ماده ۵ آیین نامه دکتری تخصصی پژوهشی مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع انجام و فقط این گروه از داوطلبان مجاز به شرکت در مصاحبه خواهند شد.

۷ کلیه مدارک و مستندات داوطلبان مجاز به مصاحبه که بر روی سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری شده است و داوطلبان طبق جدول زمانبندی مصاحبه که در دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی پژوهشی مشخص گردیده است، جهت مصاحبه به کمیته مصاحبه دانشگاه معرفی می شوند.