چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣

معرفی دوره

دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی مجهز و واجد شرایط دانشگاه که پس از احراز صلاحیت در معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، مجوز مربوطه را از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی دریافت نموده اند برگزار می شود. شرط اولیه جهت ثبت نام برای تمامی داوطلبین شرکت در آزمون کتبی و کسب حداقل ۳۰%آزمون می باشد.در هنگام ارسال مدارک داشتن دو مقاله تحقیقی (original article) در مجلات نمایه شده در نمایه های بین المللی نوع ۱ (ISI (SCI-Expanded list), PubMed) به عنوان نویسنده اول یا مسئول به تشخیص کمیته منتخب دانشگاه، نمره قبولی زبان مطابق با مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و موفقیت در مصاحبه/آزمون ورودی است.

دوره دکتری تخصصی پژوهشی به دو بخش اول و دوم تقسیم می شود و طول مدت این دوره حداکثر ۴ سال می باشد. طول مدت دوره به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه حداکثر تا دو نیم سال قابل تمدید است.
شایان ذکر است جزئیات مصاحبه متعاقباً اعلام می گردد.

بخش اول دوره دکتری تخصصی پژوهشی: در این دوره که طول آن حداکثر یکسال می باشد و دانشجو طی آن به کسب مهارتهای نظری و علمی بنیادین پژوهشی می پردازد.

تعداد واحدهای بخش اول ۱۸ واحد آموزشی است که شامل ۹ واحد عمومی و حداکثر ۹ واحد اختصاصی است. عناوین واحدهای اختصاصی به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی موسسه در گروههای آموزشی ذیربط ارائه خواهند شد. دانشجو در بخش اول دوره ملزم به انتخاب موضوع پایان نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی، انجام مطالعات مقدماتی، نگارش پروپوزال تحقیقاتی، تصویب موضوع پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی موسسه و نهایتاً به تأیید رساندن آن در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت می باشد.

بخش دوم دوره دکتری تخصصی پژوهشی:

بخش دوم دوره شامل گذراندن مراحل اجرایی پایان نامه تحقیقاتی دانشجو می باشد و شرط ورود به آن گذرندان دروس بخش اول دوره و تصویب پروپوزال پایان نامه توسط شورای تحصیلات تکمیلی موسسه است.

در این بخش دانشجو با مهارتهای کسب شده در بخش اول،پایان نامه خود را اجرا و از دستاوردهای آن دفاع می نماید. زمان این بخش از دوره سه سال می باشد و حداکثر تا ۲ نیمسال قابل افزایش یا کاهش می باشد.

تعداد واحدهای بخش دوم دوره دکتری  تخصصی پژوهشی حداکثر ۶ واحد کار در عرصه متناسب با موضوع پایان نامه دوره مذکور و ۲۲ واحد پژوهشی در قالب اجرای پایان نامه می باشد. دوره دکتری تخصصی پژوهشی پایان نامه خود را اجرا و از دستاوردهای آن دفاع می نماید. در طول مدت این دوره که حداقل ۳ سال می باشد دانشجو به صلاحدید استاد راهنما موظف به گذراندن ۶ واحد کارورزی در عرصه ارتباط با صنایع مختلف علوم پزشکی و یا معادل آن ۶ واحد آموزشی تخصصی می باشد.در نهایت دانشجو پس از انجام مراحل عملی و علمی پایان نامه و تأیید آن بوسیله استاد راهنما و کمیته داوری و همچنین استخراج و چاپ حداقل ۳ مقاله در مجلات نمایه شده در نمایه های درجه یک بین المللی (ISI/PUBMED) به عنوان نویسنده اول یا مسئول امکان دفاع از پایان نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی خود را دارد.