چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣
New Page 1

معرفی دانشجویان

عنوان رشته

عنوان پایانامه

استاد راهنما

نیمسال پذیرش

مرکز تحقیقات

نام دانشجو

مهندسی بهداشت محیط

کارایی کربن فعال در بررسی های بالینی

دکتر اله آبادی

1399-1400

سلولی مولکولی

فروغ ریاحی منش